Prihláška, žiadosti, tlačivá a učebné materiály na stiahnutie

Nezáväzná prihláška /slúži na kontaktovanie záujemcu/

Online prihlásenie na kurz
dátum narodenia v tvare dd.mm.rrrr, rodné číslo xxxxxx/xxxx
PSČ, Mesto, Ulica číslo príp. č.d.
Platný e-mail uchádzača pre komunikáciu v JISCD, tel. číslo v tvare +421 xxxxxxxxx
Predpokladaný (požadovaný) začiatok kurzu: mm/rrrr podľa plánovaných termínov kurzov
Informatívna položka, v prípade záujmu platby prevodom, Vám vystavíme daňový doklad -faktúru na meno príp. firmu. V prípade platby prevodom je potrebné dodržať dátum splatnosti fa.

Pre záväzné prihlásenie do kurzu je potrebná  písomná prihláška, ktorú treba vyplniť,  podpísať  a následne priniesť do kancelárie autoškoly.

Prihláška na kurz autoškoly AUTOMOTOKLUB SR-KARTING Dubnica nad Váhom

Žiadost_o_udelenie_VP_vytlač_ma_na_jeden_list_A4

/žiadosť musí byť vytlačená na jeden list obojstranne/

Tlačivá pre osobitnú skúšku a osobitný výcvik na motocykel nad 35 kW:

Každý žiadateľ musí predložiť „Žiadosť o udelenie vodičského oprávenenia“ potvrdenú lekárom a čestné vyhlásenia uvedené nižšie. Čestné prehlásenie o nájme vozidla  od inej osoby (právnickej alebo fyzickej), musí byť s úradne overeným podpisom!

Čestné vyhlásenie o preukázaní praxe A2_A na vedenie vozidla

Učebné texty a materiály pre dištančné štúdium

2022_Prva_pomoc_autoskola_samostudium

2022 Najčastejšie poruchy na vozidle